نارسیس رایانه

لیست اچیومنت های Batman Arkham Origins لیک شد

در حالی که کم کم باید خود را برای سفری دیکر به دنیای شوالیه سیاه آماده کنیم به تازگی لیست اچیومنت های نسخه ۳۶۰ این عنوان لیک شده است

در ادامه مطلب می توانید این لیست را ملاحظه بفرمایید.

توجه!!! خطر اسپویلر داستانی!!!

 

نویسنده آبتین ماکنالی


 • ۱۰

  84426 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Identify Black Mask’s assassins
 • ۱۵

  84427 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Defeat Deathstroke
 • ۱۵

  84428 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Who is the Joker?
 • ۱۵

  84429 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Find the Black Mask
 • ۲۵

  84430 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Save a life
 • ۳۰

  84431 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
 • ۱۰

  84432 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Shut down an entire Tower Network
 • ۱۰

  84433 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Decipher one Extortion File
 • ۱۵

  84434 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Collect all Enigma items
 • ۳۰

  84435 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Collect every collectible
 • ۱۰

  84436 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete a Most Wanted entry
 • ۲۵

  84437 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Capture all of Black Mask’s Assassins
 • ۱۵

  84438 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Master the Shadow Vigilante Dark Knight track
 • ۱۵

  84439 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Master the Gotham Protector Dark Knight track
 • ۱۵

  84440 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Master the Worst Nightmare Dark Knight track
 • ۱۵

  84441 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Master the World’s Greatest Detective Dark Knight track
 • ۲۵

  84442 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete all Dark Knight challenges
 • ۱۰

  84443 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete all Casefiles
 • ۱۰

  84444 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Stop 20 Crime in Progress
 • ۱۰

  84445 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Hear everything Alfred has to say
 • ۱۰

  84446 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Obtain all the medals on Combat Training maps
 • ۲۰

  84447 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Obtain all the medals on Custom maps in Challenge mode
 • ۱۰

  84448 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Acquire all upgrades
 • ۱۵

  84449 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Reach x50 Combo
 • ۱۰

  84450 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete a predator encounter without ever being spotted
 • ۱۵

  84451 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Take down 100 enemies who didn’t know you were there
 • ۱۰

  84452 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete a predator encounter using only silent takedowns
 • ۱۰

  84453 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Glide across Bridge without touching ground
 • ۱۰

  84454 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Use the Batwing to travel to all Fast Travel points
 • ۱۰

  84455 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Successfully battle Shiva without taking any damage
 • ۱۰

  84456 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete Deathstroke without failing a single counter
 • ۳۰

  84457 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Use every Freeflow Focus gadget in one combo
 • ۱۰

  84458 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Glide 26 miles total
 • ۴۰

  84459 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Obtain all medals on the original Ranked Maps in Challenge mode (as Batman)
 • ۴۰

  84460 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Obtain all medals on the original Campaign maps in Challenge mode (as Batman)
 • ۱۵

  84461 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Scan 20 Anarky Tags
 • ۴۰

  84462 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete all Most Wanted missions
 • ۵۰

  84463 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Complete New Game Plus
 • ۷۰

  84464 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Finish I Am The Night Mode
 • ۲۵

  84465 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Take down 6 different Elites in a match, using 6 different methods as Batman or Robin in multiplayer
 • ۱۵

  84466 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Reach max level with the Joker faction in multiplayer
 • ۱۵

  84467 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Reach max level with the Bane faction in multiplayer
 • ۲۰

  84468 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Reach max overall level in multiplayer
 • ۱۵

  84469 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Kill a Hero to bring back your entire gang when at 0 reinforcements on a full multiplayer server
 • ۲۵

  84470 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Win a round of each map with each faction in multiplayer
 • ۲۵

  84471 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  As a Hero, defeat 4 Elites within 40 seconds without using melee in multiplayer
 • ۱۵

  84472 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  As an Elite, earn 4000 XP in a single multiplayer match
 • ۲۰

  84473 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Fully upgrade a weapon in multiplayer
 • ۵۰

  84474 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Earn a level of prestige in multiplayer
 • ۲۵

  84475 لیست اچیومنت های نسخه XBOX 360 بازی Batman: Arkham Origins منتشر شد

  Ultra Rare
  ۰.۰۰%
  Defeat each of the enemy players at least once in a multiplayer match

 
اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter google +
برچسب ها : , ,