نارسیس رایانه

لیست اچیومنت های Battlefield 4 لیک شد

در حال که تا ۲۲ روز دیگر نسخه pc وکنسول های نسل حاضر شوتر فوق العاده استودیو Dice لانچ می شود به تازگی لیست اچیومنت های نسخه X360 این عنوان لیک شده است

که در ادامه مطلب می توانید این لیست را مشاهده فرمایید.

Battlefield 4 در تاریخ ۷ آبان برای pc و کنسول های نسل حاضر منتشر می شود

 

نویسنده:آبتین ماکنالی

1 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Storm bringer ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 20 000 points in the Singapore mission in the Campaign comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۲)
2 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد A one-man riot ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 11 000 points in the Shanghai mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
3 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Terror of the deep ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 11 000 points in the South China Sea mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
4 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Gladiator ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 12 000 points in the Kunlun Mountains mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
5 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Above and beyond the call ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete all Assignments in the Campaign comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۴)
6 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Demolition man ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 15 000 points in the Tashgar mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
7 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Guardian of the fleet ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 6 000 points in the Suez mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
8 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Full arsenal ۶۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Unlock all assignments and collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
9 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Fish ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Campaign on Easy comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۲)
10 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Dunn’s pride ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Obtain 7 000 points in the Baku mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
11 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Braving the storm ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Singapore mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
12 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Wolves in sheep’s clothing ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Shanghai mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
13 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد The fall of a Titan ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the South China Sea mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
14 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Dead by dawn ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Kunlun Mountains mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
15 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Guns at dawn ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Suez mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
16 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Fishing in Baku ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Baku mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
17 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Antediluvian ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Tashgar mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
18 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد It was on the way… ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 6 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
19 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Took a casual look around ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 9 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
20 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Methodical search ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 15 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
21 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Done some searching ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 12 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
22 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد No stone left unturned ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 18 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
23 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Every nook and cranny ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 21 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
24 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Stumbled over it ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 3 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
25 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Wolf ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Campaign on Normal comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
26 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Tombstone ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Complete the Campaign on Hard comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۱)
27 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Recon ۶۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Find 28 collectibles in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
28 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Well placed ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 10 kills with C4 in the Baku mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
29 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Wrecker ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 10 multi-kills in the Shanghai mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
30 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Blood wake ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 30 headshots in the South China Sea mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
31 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد War turtle ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 15 kills with RPG in the Singapore mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
32 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Infiltrator ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 10 adrenaline kills in the Tashgar mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
33 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Shawshank ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Get 5 kills with Shank in the Kunlun Mountains mission in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
34 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد For tombstone ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Let the Valkyrie be destroyed in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
35 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد For the people ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Sacrifice Irish to save the Valkyrie in the Campaign comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۱)
36 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد For the cause ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Sacrifice Hannah to save the Valkyrie in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
37 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Patience is a virtue ۲۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Experience all 3 endings in the Campaign comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
38 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Turn around… ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Perform 5 dog tag kills in Multiplayer comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
39 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Won them all ۱۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Win a round of each game mode comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
40 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد .۴۵ old school ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Perform 45 kills with the M1911 Handgun in Multiplayer comments لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد(۴)
41 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Bomb squad ۲۵ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Deliver 5 bombs in Obliteration comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
42 لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد Call me “Sir” ۵۰ gp g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد
Reach rank 25. comments g لیست اچیومنت های نسخه xbox 360 بازی Battlefield 4 منتشر شد

 

 
اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter google +
برچسب ها : , ,