نارسیس رایانه

اچیومنت های titanfall

در حالی که تا چند روز دیگر می توانیم یکی از عظیم ترین و احتمالا با کیفیت ترین عناوین چند نفره تجربه کنیم به تازگی لیست اچیومنت های نسخه xbox1 عنوان Titanfall منتشر شده است .

گفتنی است این عنوان در انحصار پلتفرم های مایکروسافت میباشد در عین حال فاقد بخش تک نفره است.

 

1 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Best in Class ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Finished as the top player on your team once comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
2 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید All charged up ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed 5 enemies with one Arc Cannon shot comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
3 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Pull! ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed 10 ejecting Pilots comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
4 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Pull Harder! ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed an ejecting Pilot with the Plasma Railgun comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
6 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید All The Cards ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Earned 500 burn cards comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
7 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید My Robot Army ۲۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Hacked 20 Spectres using the Data Knife comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
8 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Refuge ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Survived an evacuation comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
9 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید I Like A Challenge ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Completed all challenges for a single weapon comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
10 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید IMC Pilot ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Completed the IMC campaign comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
11 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Militia Pilot ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Completed the Militia campaign comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
12 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید My Generation ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Became a second generation Pilot comments با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
13 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید IMC Elite Pilot ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won every Campaign level as an IMC pilot comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
14 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Militia Elite Pilot ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won every Campaign level as a Militia pilot comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
15 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Death From Above ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed 5 enemies by dropping a titan on them comments با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
16 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Build Yourself ۱۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Created a custom pilot loadout comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
17 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Customize Your Ride ۱۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Created a custom titan loadout comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
18 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Halfway There ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Reached level 25 comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
19 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Maxed Out ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Reached level 50 comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
20 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Flag Runner ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won 50 Capture The Flag matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
21 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید I Wore ‘Em Down ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won 50 Attrition matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
22 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Pilot Hunter ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won 50 Pilot Hunter matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
23 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Captured Everything ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won 50 Hardpoint matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
24 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید I Stand Alone ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Won 50 Last Titan Standing matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
25 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید I’ve Seen It All ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Played every gameplay mode on every map comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
26 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Ride ‘Em Cowboy ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Rodeo-killed a Titan comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
27 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Like A Vacation ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Completed training comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
28 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Look Around ۱۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Snapped the necks of 10 Pilots comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
29 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید All The Hardware ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Unlocked everything comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
30 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Vortex Volley ۱۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Caught a projectile shot from a vortex with your own vortex comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
31 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Frequent Flyer ۵۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Played 50 Campaign matches comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
32 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید I Killed Them All ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed all pilots during the evacuation single-handedly comments با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
33 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Freerunner ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Wallran for 5 kilometers comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
34 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Gen 10 ۰ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Reached the highest Pilot generation comments با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
35 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Superior In Every Way ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Killed 1000 AI soldiers comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
36 با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید Titanfall ۲۵ gp g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
Called in your Titan 25 times comments g با لیست اچیومنت های نسخه Xbox One عنوان Titanfall همراه باشید
اشتراک گذاری در FaceBook اشتراک گذاری در Twitter google +
برچسب ها : , , ,